Sumoji gaye Bablu ke ghar ek bakri ke saath…

Sumoji gaye Bablu ke ghar ek bakri ke saath…
Bablu: hathi ko kyun laye ho?
Sumoji : Dikhta nahi, kutta hai.
Bablu: Hum kutte se hi puch raha hu